Wat is Move It Kanal?

Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone. Lasso zet, samen met de projectpartners Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk, JES, D'broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek en IHECS haar schouders onder dit tweetalig project.

Met dit project willen we cultuurparticipatie van jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone stimuleren door meer samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren (de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs) en gemeenschappen. Het project ging eind 2015 van start en eindigt in 2021.

Er zijn drie grote onderdelen: onderzoek, netwerking en pilootprojecten voor en door jongeren.

Onderzoek

In een eerste fase, van begin 2016 tot midden 2017, voerde de Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk een onderzoek waarin werd gepolst naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Daartoe werden een aantal jongeren bevraagd, evenals sleutelfiguren uit de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs. De resultaten werden vanaf mei 2017 gepresenteerd via een studiedag en andere kanalen. Tijdens de tweede onderzoeksfase, vanaf midden 2017 omvat het onderzoeksluik een wetenschappelijke begeleiding van de pilootprojecten. Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten

Meer te weten komen over het oorspronkelijke onderzoeksopzet? Lees hier het interview met EhB-onderzoekster Hanne Stevens
De onderzoeksbevindingen werden gepresenteerd op de studiedag van 4 mei 2017, lees hier de verslagpagina

Netwerking

Lasso zorgde tijdens de eerste projectfase ook voor een bevraging van het werkveld. Welke rijkdom bestaat er aan jongereninitiatieven in de Brusselse Kanaalzone? Jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen en cultuurhuizen of kunstenaars uit de Brusselse Kanaalzone werden bezocht en sinds de start van de tweede projectfase (vanaf midden 2017) organiseerde Lasso verschillende Think & Act sessies. Tijdens deze sessie kwamen professionelen uit verschillende sectoren samen om rond één thema te brainstormen.

Think & Act #1: Jongerenfestivals en -evenementen - lees hier de bundeling van 3 praktijkverhalen
Think & Act #2: Ruimte creëren voor jongeren - kom hier meer te weten over de 3 praktijken
Think & Act #3: Eind februari 2018 organiseerde Lasso een ontmoetingsmoment, in samenwerking met RAB/BKO, rond het KANAL-project op de oude Citroën-site - vind hier één van de getuigenissen


Op vraag van de professionelen uit de verschillende sectoren, werd een Facebook groep Move It Kanal gecreëerd, een platform om op de hoogte te blijven van de activiteiten van organisaties in de Brusselse Kanaalzone en om ideeën, suggesties, vragen, ... uit te wisselen.

Pilootprojecten

Sinds begin 2018 zijn we gestart met het uitwerken van een aantal concrete pilootprojecten. Hiervoor werden de bevindingen uit de eerste onderzoeks- en netwerkingsfase, en de resultaten van de Think & Act sessies verwerkt.

Lees hier het verslag van één van de eerste pilootprojecten

Wil je graag betrokken worden bij onze netwerkinitiatieven in het kader van cultuurparticipatie van jongeren in de Kanaalzone? Of heb je een concreet idee voor een pilootproject?
Voor het thema 'Jongerenfestivals en -evenementen', contacteer dan Annabel: 0470/663.768 - annabel.debaenst@lasso.be.
Voor het thema 'Ruimte creëren voor jongeren', contacteer dan Ine: 0477/778.491 - ine.vos@lasso.be.


Oproep tot samenwerking

Tijdens de Meet & Greet #3 op 22 mei 2018 kwamen vijf organisaties aan het woord met een oproep tot samenwerking. Hieronder vind je hun concrete voorstellen. Aarzel niet hen te contacteren voor verdere informatie:

STARTS Academy

Joke Vandermijnsbrugge stelde het STARTS Academy voor waarbij Gluon een buitenschools platform creëert om hands-on hun ideeën te kunnen uitwerken en presenteren. Gluon doet hiervoor een oproep naar samenwerkingen met scholen en jeugdorganisaties.

Contacteer jvm@gluon.be

Capital Digital

Jasper Pollet van Maks vzw ging dieper in op Capital Digital waarbij jongeren (15+) programmeeranimaties voorzien voor kinderen (9-12 jaar). Hiervoor is hij op zoek naar jonge en gemotiveerde animatoren met goesting voor digitale technologieën.

Contacteer jasper@maksvzw.org

Atheneum Anderlecht

Stefaan Tavernier is leerkracht audiovisuele vorming in het Atheneum van Anderlecht. Hij werkt met verschillende klassengroepen die enthousiast zijn om een extra-muros-project te starten rond digitale technologieën en is dus op zoek naar samenwerkingen met externe (culturele) organisaties.

Contacteer audiovisuelevorming@gmail.com

Centre de Technologies Avancées

Vincenzo D'Aprile presenteerde het Centre de Technologies Avancées die binnen de Campus Arts et Métiers vormingen geeft rond digitale technologieën aan leerkrachten van alle Brusselse scholen. Hij doet een oproep naar stadsverankering, met behulp van partnerschappen met externe organisaties.

Contacteer vincenzo.daprile@brunette.brucity.be

Molengeek

Julie Foulon coördineert samen met haar collega's Molengeek, een coworkingspace en een vormingscentrum voor jongeren die de schoolbanken vroegtijdig verlaten en hun talenten elders willen ontwikkelen. Ze stelde Molengeek kort voor tijdens de pitch.

Contacteer julie@molengeek.com

Fablab Brussels

An Peeters van Fablab Brussels, dat samen door de Eramushogeschool en VUB wordt georganiseerd, somt tijdens haar pitch op welke infrastructuur het Fablab ter beschikking kan stellen van geïnteresseerden van alle leeftijden.

Contacteer ann.peeters@ehb.be

Inspiratie

Activiteiten


Move It Kanal, c'est quoi?

Move It Kanal est un projet urbain (2015-2021) sur la participation culturelle des jeunes Bruxellois de la zone du Canal. Lasso s'y met, ensemble avec les partenaires du projet bilingue: Erasmushogeschool Brussel - Filière Travail Social, JES, D'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek et IHECS.

La finalité du projet Move It Kanal est de stimuler la participation culturelle des jeunes Bruxellois (12-18 ans) de la zone du Canal en renforçant la collaboration entre organisations issues des différents secteurs (secteur culturel, secteur de la jeunesse et de l'enseignement) et communautés. Le projet a démarré en fin 2015, avec une durée totale de six ans. Il s'achèvera en 2021.

Il y a trois grands axes: recherche, réseautage et projets pilotes pour et par des jeunes.

 • Téléchargez la fiche d'informations (NL/FR) Move It Kanal


  Recherche

  Dans une première phase, du début 2016 jusqu'à la moitié de l'année 2017, l'École supérieure Erasmus a mené une enquête qui sondait l'expérience culturelle des jeunes habitants de la zone du Canal. À ce fin, les chercheurs ont questionné des jeunes ainsi que des acteurs clés du secteur culturel, des associations de la jeunesse et de l'enseignement. Les résultats de la recherche ont été présenté lors de la journée d'étude le 4 mai 2017. Pour en savoir plus, le compte-rendu de cette journée est en ligne ici

  Consultez le rapport avec les résultats de la recherche
  Téléchargez également la fiche d'infos sur les résultats de la recherche

  Plus d'informations sur la recherche? Lire l'interview avec Hanne Stevens d' Erasmushogeschool Brussel

  Réseautage


  Outre l'enquête, Lasso interroge pendant cette première phase du projet les acteurs de terrain. Quelle richesse en terme d'initiatives jeunesse existe-t-il dans la Zone du Canal à Bruxelles? Nous avons visité les organisations de la jeunesse, les institutions scolaires, les maisons de la culture et les artistes de la zone du Canal à Bruxelles. Suite à ça, depuis le début de la deuxième phase de projet (à partir de mi 2017), Lasso organise regulièrement des sessions 'Think & Act', des séances de réflexion et des échanges d'idées. Durant ces sessions des professionels de différents secteurs se rassemblent pour échanger d'idées autour d'une thématique.

  Think & Act#1: Lisez le compte-rendu De Bach aux Beats: Les jeunes aux commandes sur les festivals bruxellois
  Think & Act#2: Comment les jeunes peuvent-ils avoir leur mot à dire dans les institutions culturelles ? Lisez l'article Secret Shoppers
  Think & Act#3: Fin février 2018, Lasso a organisé une rencontre, en collaboration avec RAB/BKO, autour du pôle culturel KANAL (ancien garage Citroën à Yser). Voici un des témoignages

  Rester informé des activités de Lasso & d'autres organisations de la Zone du Canal à Bxl et abonnez vous au groupe FB Move it Kanal ! Échangez d'idées, d'activités, de questions, … avec les autres professionnels.

  Les Projets Pilotes

  Depuis janvier 2018 les premiers projets pilotes se concrétisent. A la demande de JES Maritiem (Molenbeek), on les accompagne dans l'élaboration d'un programme culturel pour le groupe de jeunes filles (10-14 ans). Collaboratrice de Lasso, Annabel Debaenst, encadre le projet. Consultez ici son compte rendu

  Envie de participater à une de nos activités de réseau dans le cadre de la participation à la culture des jeunes dans la zone du Canal? Ou une idée concrète en tête pour un projet pilote? Contactez Annabel pour la thématique festivals pour et par les jeunes: 0470/663.768 - annabel.debaenst@lasso.be.

  Contactez Ine pour la thématique La création d'espace pour les jeunes: 0477/778.491 - ine.vos@lasso.be.

  Appels a collaboration

  Lors du Meet & Greet # 3 du 22 mai 2018, six appels à collaboration ont été lancés lors des pitches. Ci-dessous vous trouvez leurs propositions, n'hésitez pas à les contacter pour plus d'infos:

  STARTS Academy

  Joke Vandermijnsbrugge commence avec STARTS Academy avec lequel Gluon crée une plateforme extrascolaire pour les jeunes, pour leur donner l'occasion de réaliser et de présenter leurs idées. Gluon fait un appel à collaboration aux écoles et organisations de jeunesse

  Contactez jvm@gluon.be


  Capital Digital

  Jasper Pollet de Maks vzw est venu présenter le projet Capital Digital dans lequel des jeunes (15+) préparent des animations de codages pour enfants (9-12). Il est à la recherche de jeunes animateurs motivés qui ont la passion des technologies numériques.

  Contactez jasper@maksvzw.org


  Athenée Anderlecht

  Stefaan Tavernier est professeur de formation audiovisuelle à l'Athénée d'Anderlecht. Il travaille avec différents groupes classicaux, fascinés par les projets extra-muros autour de technologies numériques. Il est donc à la recherche de coopération avec des organisations externes.

  Contactez audiovisuelevorming@gmail.com


  Centre de Technologies Avancées

  Vincenzo D'aprile présente le Centre de Technologies Avancées. Dans le campus Arts & Métiers, le centre s'occupe de formations pour les professeurs de toutes les écoles bruxelloises, autour de technologies numériques. Il fait un appel afin de continuer l'ancrage avec la ville, avec des organisations externes.

  Contactez vincenzo.daprile@brunette.brucity.be


  Molengeek

  Avec son équipe, Julie Foulon coordonne Molengeek, une espace co-working et un centre de formation pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire et qui souhaitent développer leurs talents ailleurs.

  Contactez julie@molengeek.com


  Fablab Brussels

  An Peeters de Fablab Brussels, un fablab et une coopération entre la Erasmushogeschool et le VUB, cite avec enthousiasme et passion la quantité d'infrastructures que la Erasmushogeschool met à la disposition de tous les âges.

  Contactez ann.peeters@ehb.be

  Inspiration

  Activités


  What is Move It Kanal?

  With the bilingual project Move It Kanal, Lasso and its partners Erasmus University College Brussels - Social Work, JES vzw, D'Broej, RAB/BKO à Bruxelles, LES Molenbeek and IHECS want to stimulate cultural participation by young people in the Brussels Canal Zone. Do they participate in cultural activities? Is cultural participation important to them? Are there enough cultural activities of any interest to them? Who can be addressed if they have any specific wishes? Are there organisations and art houses that offer what they want?

  There are three main elements in the project: research, networking and pilot projects.

  The first phase until the end of 2017 composed of a qualitative research on the cultural experience of young people from the Brussels Canal Zone, conducted by the Erasmus University College - Social Work. Purpose here was to find out whether young people participate in cultural activities in the Brussels Canal Zone. To this end, a number of young people were interviewed, as well as key practitioners from the cultural, youth and education sector.

  Here you find the publication with the results of the research on the cultural experience of young people from the Brussels Canal Zone (February 2016 - April 2017).

  In the meantime, within the framework of networking, people from the above mentioned sectors as well as artists were visited to get a better view on the richness of the Canal Zone.

  These elements fed into the next phase, where the concrete pilot projects for and by young people are executed. In preparation of these pilot projects, Lasso organized (end of 2017 - beginning of 2018) several Think & Act sessions where practitioners from different sectors were invited to exchange ideas and experiences. From January 2018 onwards, several pilot projects have started.

  The project has a duration of six years. It ends in 2021. The project duration is from the end of 2015 to 31 December 2021 and is provided financial support by The Brussels-Capital Region and the European Union (EFRO).

  FOR MORE INFORMATION

  Please contact ine.vos@lasso.be and annabel.debaenst@lasso.be.


  Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) van Lasso en de EHB Opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek, IHECS. Het project wordt ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel. Move It Kanal est un projet urbain (2015-2021) de Lasso et de la filière "Travail social" de la Erasmushogeschool Brussel, mené en collaboration avec JES vzw, d'Broej, le RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek, IHECS. Le projet est soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et l'Union Européenne dans le cadre de FEDER Bruxelles.