Lasso is het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie

Onze missie:

Lasso wil cultuurparticipatie en kunsteducatie in en rond Brussel vergroten en versterken door een motor te zijn voor kwaliteitsvolle netwerking en samenwerking tussen professionelen uit de Brusselse kunsten en erfgoedsector en uit andere sectoren zoals het jeugdwerk, welzijn en onderwijs.Lasso zorgt voor het uitwisselen van informatie, kennis, ervaring en expertise over cultuurparticipatie en -educatie in Brussel. Via diverse projecten en trajecten bemiddelt Lasso tussen culturele aanbieders en socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties of onderwijsinstellingen. Daarnaast promoot Lasso het belang van cultuurparticipatie en –educatie op maat van Brussel.

Sinds begin 2017 is Lasso een aparte vzw. Voordien was Lasso een deelwerking van Brussels Kunstenoverleg vzw, het overlegplatform van de Brusselse professionele kunstenorganisaties dat nauw samenwerkt met het Réseau des Arts à Bruxelles.

Lasso wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Daarnaast krijgt Lasso voor een aantal projecten ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Brussels Gewest.

Privacyverklaring

Lasso vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u op een transparante manier informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lasso vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Lasso vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Lasso vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
info@lasso.be
02 513 15 90

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Lasso vzw verwerkt ten behoeve van de volgende niet-commerciële doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Lasso vzw (o.a. maar niet beperkt tot deelnemerslijsten, ...); (uitvoering overeenkomst)
 • om de kernactiviteiten van Lasso vzw als netwerkingsorganisatie te kunnen uitvoeren en haar diensten te kunnen verlenen, waaronder het faciliteren en stimuleren van netwerking tussen verschillende partners en sectoren via persoonlijke en publieke ontmoetingsmomenten, netwerkactiviteiten, vormingen, ... (gerechtvaardigd belang)
 • om het aanbod en content van Lasso vzw te kunnen analyseren en verbeteren (gerechtvaardigd belang)
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en betrokkenen op de hoogte te houden van het aanbod en de activiteiten van Lasso vzw (gerechtvaardigd belang, met mogelijkheid tot uitschrijving nieuwsbrieven)
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam
 • Met betrekking tot de plek van tewerkstelling: adres, telefoonnummer, website organisatie, professioneel e-mail, beroep en betrekking, opleiding en vorming, deelname activiteiten organisatie
 • Rekeningnummer & facturatiegegevens
 • Beeld- en geluidsopnames: Tijdens de evenementen georganiseerd door ons en/of niet commerciële partnerorganisaties kan er beeld- en audiomateriaal (foto's, films, geluidsopnames, ...) gemaakt waarbij u, door uw aanwezigheid en deelname, in beeld kan komen. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt door de organisatie Lasso en haar niet commerciële partnerorganisaties voor verschillende doeleinden en via uiteenlopende kanalen, waaronder websites, sociale media, publicaties, ... Indien u niet wenst dat er beeldmateriaal van u gefilmd en verspreid wordt voor deze doeleinden, gelieve ons dit ten laatste twee dagen voor de start van het event schriftelijk te melden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens

Lasso vzw verzamelt de gegevens als volgt:

 • de gegevens worden verkregen via de betrokkene
 • de gegevens worden verkregen via derden (verwerkers, partnerorganisaties, personeel dat beeld- en audiomateriaal registreert/verwerkt, overheden)
 • Minderjarigen:
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van een niet publieke database
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, server);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • geautomatiseerde gegevensverzameling (Google Analytics)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Lasso vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Lasso vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Déclaration de confidentialité

Lasso asbl accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles. Avec cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous informer en toute transparence sur les données personnelles que nous récoltons et la façon dont nous les utilisons. Nous déployons les plus grands efforts pour garantir votre vie privée et traitons ainsi vos données personnelles avec le plus grand soin. Lasso asbl s'en tient de toute façon aux lois et règlements applicables, dont le Règlement général pour la protection des données.

En tant que Lasso asbl, nous sommes responsables pour le traitement de vos données personnelles. Si après la lecture de notre déclaration de confidentialité vous avez des questions ou souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes :

Lasso vzw
Square Sainctelette 19
1000 Brussel
info@lasso.be
02 513 15 90

A qui s'adresse cette déclaration de confidentialité ?

Cette déclaration de confidentialité est valable pour tous nos membres passés et actuels, les participants à nos activités, les personnes intéressées par nos activités, services et produits, nos clients et prospects, nos fournisseurs.

A quelles fins traitons nous les données personnelles ?

Vos données personnelles sont traitées par Lasso asbl à des fins non commerciales et juridiques :

- pour vous permettre de participer aux activités de Lasso asbl (e.a. mais ne se limitant pas aux listes de participants, ...); (exécution de la convention)

- pour l'exécution des activités centrales de Lasso asbl en tant qu'organisation de networking, notamment favoriser et encourager le réseautage entre les différents partenaires et secteurs par le biais de temps de rencontre personnels et publics, d'activités de networking, de formations, ... (intérêt légitime)

- pour analyser et améliorer l'offre et les contenus de Lasso asbl (intérêt légitime)

- pour l'envoi de lettres d'information et d'invitations et pour tenir les personnes concernées au courant des offres et activités de Lasso asbl (intérêt légitime, avec la possibilité de se désinscrire des lettres d'information)

- pour l'obtention de subventions publiques (obligation légale)

Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel se fait sur base d'une autorisation, vous avez toujours le droit de retirer l'autorisation donnée.

Aux fins citées ci-dessus, nous pouvons vous demander, ainsi que sauvegarder, collecter et traiter les informations suivantes :

- Données d'identité personnelle : nom, prénom

- Par rapport au lieu de travail : adresse, numéro de téléphone, site web de l'organisation, email professionnel, profession et poste, formation, participation aux activités de l'organisation

- Numéro de compte & données de facturation

- Captation d'images et audio : Pendant les événements organisés par nous et/ou des organisations partenaires non commerciales, du matériel visuel et audio (photos, films, bandes sonores…) peut être produit dans lequel vous pouvez apparaître de par votre présence et participation. Ce matériel visuel est utilisé par l'organisation Lasso et ses organisations partenaires non commerciales à plusieurs fins et par différents canaux, dont des sites web, les média sociaux, des publications… Si vous ne souhaitez pas que du matériel visuel dans lequel vous apparaissez soit produit et diffusé à ces fins, merci de nous en informer par écrit au moins deux jours avant le début de l'événement.

Nous n'utilisons les données qu'aux fins pour lesquelles nous avons obtenu ces données.

Comment traitons nous les données personnelles ?

Lasso asbl collecte les données de la manière suivante :

- les données sont obtenues auprès des personnes concernées

- les données sont obtenues par des tiers (processeurs, organisations partenaires, personnel qui enregistre/traite le matériel visuel et audio, pouvoirs publics)

- Mineurs :
Nous ne traitons les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 16 ans) que si l'accord écrit a été donné par un parent ou tuteur légal.

Communication à des tiers

Nous pouvons transmettre les données que vous nous communiquez à des tiers si ceci est nécessaire aux fins décrites ci-dessus.

Nous faisons ainsi appel à des tiers pour :

- l'environnement internet (webhosting) ;

- une base de données non publique ;

- l'infrastructure informatique (e.a. réseau IT, serveur) ;

- la création et la diffusion de lettres d'information et d'invitations ;

- la collecte de données automatisée (Google Analytics).

Nous ne transmettons jamais de données personnelles à des tiers sans avoir conclu de convention de procession. Nous concluons évidemment les accords nécessaires avec ces parties pour garantir la sécurisation de vos données personnelles.

Nous ne transmettrons par ailleurs pas vos données personnelles à des tiers, à moins que ceci soit légalement obligatoire et autorisé.

Nous pouvons de plus partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez l'autorisation écrite. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement de son retrait.

Nous ne fournissons pas de données personnelles à des tiers établis en-dehors de l'UE.

Durée de stockage

Lasso asbl ne stocke pas les données personnelles plus longtemps que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou requis par la loi. En règle générale, les données personnelles seront conservées pendant un maximum de 5 ans après la dernière utilisation.

Vos droits concernant vos données

Vous avez le droit d'inspecter et de corriger ou de supprimer les données personnelles que nous avons reçues de votre part. En-haut de la présente déclaration de confidentialité se trouvent les coordonnées pour nous contacter.

Vous pouvez également formuler une objection (opposition) au traitement de vos données personnelles (ou d'une partie de celles-ci) par nous ou par l'un de nos sous-traitants.

Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous nous avez transmises par vous-même ou par ordre de votre part directement à une autre partie. Nous pouvons vous demander de vous identifier avant que nous puissions répondre aux demandes susmentionnées.

Plaintes

En cas de plainte sur le traitement de vos données, nous vous remercions de prendre contact en direct avec nous. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de protection de la vie privée, cette instance est l'autorité de surveillance dans le domaine de la protection de la vie privée:

Commission de la protection de la vie privée (GBA)
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
commission@privacycommission.be

Modification de la déclaration de confidentialité

Lasso asbl peut modifier sa déclaration de confidentialité. Toute modification sera annoncée sur notre site web. La dernière modification date du 25 mai 2018. Des versions plus anciennes de notre déclaration de confidentialité seront conservées dans nos archives. Envoyez nous un courriel si vous souhaitez les consulter.