Het minste wat je van Brussel kunt zeggen, is dat het een veelkleurige grootstad is. Er is een veelheid aan talen, nationaliteiten, etniciteiten, culturen, religies, leefstijlen aanwezig.
Brussel is ook een cultuurstad. Er is een ongezien aanbod aan culturele spelers. Kunstenaars uit binnen- en buitenland vinden hun plek in deze stad. Deze rijkdom heeft heel wat effecten op het leven in de stad, en meer bepaald op het culturele leven, het onderwijs, het opgroeien in de stad.
Wat Brussel ook uniek maakt is de ontmoeting en kruisbestuiving die er plaatsvindt tussen de vele gemeenschappen, waaronder de Vlaamse en Franse, maar ook de internationale gemeenschappen. Samen met Brussels Kunstenoverleg/Réseau des Arts à Bruxelles en (Franstalige) zusterorganisaties wil Lasso kansen bieden om over het muurtje te kijken en van elkaar te leren. We doen dit via gezamenlijke netwerkmomenten, studiedagen en vorming.

Brussels Kunstenoverleg / Réseau des Arts à Bruxelles

De vzw Brussels Kunstenoverleg werd eind 2002 opgericht om het overleg binnen de Brusselse professionele kunstensector te structureren, uit te breiden, te stimuleren en te organiseren. In het overlegplatform zetelen momenteel medewerkers van meer dan 100 artistieke organisaties.
Het BKO groeide uit het informele overleg dat de organisaties van de professionele podiumkunsten in Brussel sinds een 2000 hadden uitgebouwd. Dit informele overleg voelde na verloop van tijd de nood om op een meer structurele wijze te kunnen werken en vroeg daarom aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie om financiële steun voor de verdere uitbouw en organisatie van dit overleg.
Het Brussels Kunstenoverleg werkt heel nauw samen met de Franstalige zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles.
In 2009 presenteerden ze samen hun Cultuurplan voor Brussel waarin 34 concrete voorstellen worden geformuleerd die kunnen bijdragen aan een coherenter cultuurbeleid op maat van Brussel.

Cahiers - Interact

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector.
In samenwerking met Lasso ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.
Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Het overzicht met alle Cahiers - Interact vind je hier >>>

Lasso heeft intensief meegewerkt aan de volgende Cahiers - Interact:
- Cahier - Interact # 2: Until I find you. Over kunst- en cultuurparticipatie van nieuwkomers in Brussel
In dit Cahier - Interact focussen we op de manier waarop kunst en cultuur worden ingezet bij de integratie van nieuwkomers in Brussel.

- Cahier - Interact # 3:Bemiddeling, plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in beweging: context en uitdagingen
Dit Cahier - Interact staat helemaal in het teken van cultuurbemiddeling in de Franse Gemeenschap. Sabine de Ville, voorzitster van Culture et Démocratie en consultant op het terrein, geeft haar visie op bemiddeling. Ze doet dat in een veelomvattend artikel waarin ze antwoorden zoekt op vaakgestelde vragen over cultuurbemiddeling en over hoe cultuurinstellingen omgaan met hun publiek.

- Cahier - Interact # 5: Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop
Het vijfde Cahier - Interact probeert inzicht te geven in de manier waarop het cultuurbeleid gestructureerd is in de Vlaamse en Franse Gemeenschap.