Ben je op zoek naar financiële middelen om cultuurprojecten met kinderen of jongeren te realiseren?

Op deze pagina vind je enkele mogelijkheden!

VGC | Paspartoe

Voor wie?
Voor inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest, en voor scholieren, studenten, leerkrachten en docenten van een Nederlandstalige (hoge)school of universiteit in Brussel, ongeacht hun domicilie.

Wat?
De Paspartoe is een vrijetijdspas voor Brussel. Met de Paspartoe kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder.
Mensen met een beperkt inkomen kunnen een gratis Paspartoe aanvragen en aan sterk verlaagde toegangsprijzen deelnemen aan activiteiten. Bij deze Paspartoe zit niet enkel een welkomstpakket en een cultuurbon, maar ook een bonnenboekje met verschillende kortingen. Groepen kunnen ook een groepspas aanvragen.

Contact? informatie@paspartoe.be T 02 563 05 87

Meer weten

Vlaams Fonds voor de Letteren | Subsidies voor leesbevordering

Voor wie?
Organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid kunnen een projectaanvraag indienen. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen. De organisatie moet gevestigd zijn in het Vlaams of Brussels gewest.

Wat?
Leesbevordering is het geheel van activiteiten waarbij men om redenen van ontwikkeling en emancipatie planmatig het leesgedrag van mensen kwantitatief en kwalitatief probeert te beïnvloeden door de motivatie van de (potentiële) lezer te vergroten. Door initiatieven te ondersteunen die leesbevordering centraal stellen wil het Vlaams Fonds voor de Letteren impulsen geven om de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te bevorderen.

Meer weten >>>

VGC | Ondersteuning van jeugdwerkprojecten

Voor wie?
Volgende jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking:

  • het lokaal en regionaal particulier jeugdwerk;
  • de lokale overheden;
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen;
  • individuele kinderen en jongeren of hun spontane, informele groeperingen.

Wat?
Het gaat over één of meerdere activiteiten die niet behoren tot de normale of regelmatige werking, die als buitengewoon, uitzonderlijk, vernieuwend of experimenteel kunnen omschreven worden en beperkt zijn in tijd. De ondersteuning kan bestaan uit immateriële en materiële middelen, waaronder subsidiëring, waarmee specifieke bijstand wordt verleend om een project te realiseren.

Meer weten

Vlaamse overheid | Werkingssubsidies en projectsubsidies

Voor wie?
Voor jongeren van 14 tot en met 25 jaar en voor verenigingen die een artistiek project of product realiseren.

Wat?
De Vlaamse overheid voorziet daarom twee soorten ondersteuning:

  • werkingssubsidies voor cultuureducatieve verenigingen: verenigingen die in hoofdzaak activiteiten opzet waarbij jongeren individueel of in groep leren omgaan met artistieke expressiemogelijkheden of met vormen van erfgoed.
  • projectsubsidies voor een artistiek project of product.

Meer weten >>>

Vlaamse overheid | Experimentele projecten

Voor wie?
Voor verenigingen die een experimenteel project opzetten op volgende terreinen: jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd & cultuureducatie van de jeugd.

Wat?
Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. Voorbeelden daarvan zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken of het aanspreken van nieuwe doelgroepen. Een experimenteel project kan niet langer dan vier opeenvolgende jaren worden gesubsidieerd. De subsidie bedraagt maximaal 50 000 euro per jaar.

Meer weten >>>

Vlaamse overheid | Grootschalige jeugdevenementen

Voor wie?
Voor organisatoren van jeugdevenementen die plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Wat?
Op basis van het participatiedecreet kan de Vlaamse overheid jaarlijks een of meer grootschalige evenementen ondersteunen waarbij de participatie van een breed publiek in jeugdwerk, cultuur of sport centraal staat.

Meer weten >>>

Vlaamse overheid | Projectsubsidies aan organisaties die Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk maken en de Vlaamse netwerken in Brussel

Voor wie?
Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.

Wat?
Via deze subsidies wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle initiatieven ondersteunen die:

  • de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen
  • de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen
  • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen
  • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken - het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

Meer weten >>>

Cera | Financiële steun voor maatschappelijke projecten, oa rond domein Kunst en Cultuur

Voor wie?
Voor iedereen die iets organiseert dat beantwoordt aan een reële maatschappelijke behoefte, dat een ruim maatschappelijk draagvlak heeft, effecten realiseert op lange termijn en geen commerciële organisatie is.

Wat?
De keuze valt op maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en voor de vennoten in het bijzonder. Bovendien moeten ze de coöperatieve waarden van Cera: samenwerking, solidariteit, inspraak en het respect voor het individu, weerspiegelen.

Meer weten >>>

GROWFUNDING BXL

Brussel bruist. Vanuit de onderbuik van de stad borrelen tal van inspirerende ideeën en experimentele projecten op. Growfunding/BXL is een instrument om een financieel én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten.Mensen en organisaties met een (zot) plan kunnen rekenen op ondersteuning. Hoe bereik je de juiste mensen? Hoe activeer je de sociale netwerken? Hoe kan je anderen betrekken bij de realisatie van je project? Hoe maak je gepaste attenties? Het systeem van attenties en donaties brengt projecthouders en donateurs samen rond een concreet project in hun stad.

Meer weten >>>