Het project BrusselArt omvat een breed netwerk van cultuurorganisaties en organisaties uit de welzijnssector, socio-culturele verenigingen en instellingen voor volwasseneneducatie. Bedoeling van project is om de uitwisseling en samenwerking tussen deze spelers te stimuleren om zo de cultuurparticipatie van (kwetsbare) volwassenen te bevorderen.

Via de website www.brusselart.be en nieuwsbrieven worden telkens een aantal culturele activiteiten in de kijker gezet met daarnaast ook ruimte voor interessante praktijkverhalen en praktische info over o.a. de Paspartoe, het financiële kortingssysteem van de VGC.

Het bevorderen van cultuurparticipatie van kwetsbare volwassenen doet Lasso ook in partnerschap met een aantal organisaties:

1/ Citizenne & Lasso: gezamenlijk actieplan 'Cultuur op maat van groepen'
Sinds twee jaar bundelen Citizenne en Lasso hun de expertise en zorgen we voor een gezamenlijk actieplan rond culturele uitstappen en projecten voor volwassenen in groep. Er wordt hierbij zowel ingezet op bestaande groepen als nieuw te vormen groepen en op een zeer divers cultureel programma. Lasso is daarbij een aanspreekpunt om met groepsbegeleiders en vrijwilligers het gesprek aan te gaan rond de plaats van kunst en cultuur in hun werking; Citizenne zorgt dan weer voor de begeleiding van de groepen of het oprichten van nieuwe groepen voor culturele activiteiten. We stemmen onze acties op elkaar af en werken zo complementair rond cultuur op maat van groepen.

2/ Demos & Lasso: reflectieproces over ENTERfestival #kunstinvelehanden

In april 2018 vond in Brussel de vierde editie van het participatieve en multidisciplinaire kunstenfestival ENTER plaats. Burgers, kunstenaars en verenigingen gingen samen in de cockpit van een kunstenfestival zitten, en dit op vier verschillende locaties in Brussel. Op vraag van Demos en de VGC Entiteit Gemeenschapscentra werd Lasso betrokken bij het reflectieproces over het festival en de organisatie van de inspiratienamiddag # Kunstinvelehanden op 8 juni 2018 in de Beursschouwburg. We gingen dieper in op concrete ervaringen en vragen rond participatief creëren, programmeren en organiseren. Lees hier het dossier.

3/ BOP & Lasso: cultuurparticipatie van ouderen
De meest recente samenwerking werd in de zomer van 2018 opgestart met het Brussels Ouderen Platform (BOP). Via een aantal acties willen BOP en Lasso de Brusselse dienstencentra en rusthuizen ondersteunen in hun cultuurwerking voor ouderen. Een eerste stap is alvast om met twee dienstencentra te reflecteren over kunst en cultuur… Wordt zeker en vast vervolgd!

Naast deze concrete samenwerkingen is Lasso ook lid van een werkgroep van de VGC specifiek om het gebruik van de VGC Paspartoe groepspas voor verenigingen en organisaties te stimuleren. Andere leden zijn het Brussels Platform Armoede, Citizenne, Muntpunt, Publiq en de VGC dienst Paspartoe. Dit overleg zorgt voor afstemming over de verschillende acties die ondernomen worden rond het financiële kortingssysteem; de communicatie erover en de meer actieve toeleiding van groepen naar het aanbod.

Doelstellingen van het project

Met het project BRUSSELART wil Lasso de cultuurparticipatie van volwassenen in groepsverband stimuleren via overleg en samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor organisaties die werken met kwetsbare volwassenen. Daar waar de VGC Paspartoe vooral inzet op financiële drempelverlaging, willen we via dit project sociale, inhoudelijke en informatieve drempels wegnemen. Dit alles met als doel om meer Brusselaars al dan niet met een kwetsbare achtergrond op basis van hun eigen interesses te laten participeren aan het brede culturele aanbod in Brussel.

Over het ontstaan

BrusselArt werd opgestart in 2012 en voorafgegaan door een ander participatief project ('Brussel maakt Scène', 2009-2011). Sinds 2014 wordt een financiële tegemoetkoming voor de participatie aan het culturele aanbod in Brussel voorzien via de VGC Paspartoe. In 2016 werd er een VGC Groepspas Paspartoe voorgesteld en ontwikkelde Citizenne een aanbod uit waarbij groepen begeleid worden tijdens een culturele uitstap in Brussel. BrusselArt zocht afstemming met beide initiatieven en de samenwerking met Citizenne werd vastgelegd in een gezamenlijk actieplan.

Ondersteuning 'Cultuur op maat van groepen'

1. Netwerking
Via persoonlijke gesprekken en diverse activiteiten creëert Lasso een breed en duurzaam netwerk van professionals uit het volwassenenonderwijs, socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties en de culturele sector. Lasso ondersteunt daarnaast specifiek Brusselse praktijkwerkers via vorming en expertise-uitwisseling om cultuurparticipatie, toegankelijkheid en diversiteit een prominente plaats te geven in hun werking.

2. Informeren en adviseren
Zoek je regelmatig culturele activiteiten voor je groep of wil je binnen je werking meer inzetten op kunst en cultuur; dan komt Lasso graag langs bij jou en je collega's. We maken jullie graag wegwijs in de diverse culturele sector en het rijke culturele aanbod in Brussel. Wil je als cultuurwerker meer aandacht voor (kwetsbare) volwassenen binnen je organisatie, dan adviseren we je graag over interessante prakijken, methodieken, de algemene werking van volwassenenonderwijs, de socio-culturele- en de welzijnssector. Of we nemen de tijd om samen na te denken over een concrete samenwerking met andere organisaties of verwijzen je door naar bestaande projecten.

3. Bemiddeling en coaching
Organisaties die een concrete samenwerking willen opzetten rond kunst- en cultuurparticipatie van (kwetsbare) volwassenen of die denken aan een project rond co-creatie of een participatief artistiek traject, kunnen rekenen op de coaching van Lasso.

Brusselart.be

Op www.brusselart.be kan je kennismaken met tal van Brusselse culturele organisaties en evenementen en vind je inspiratie over wat er allemaal met je groep op cultureel vlak mogelijk is. De partners van ons project engageren zich om extra inspanningen te doen voor groepen kwetsbare volwassenen en staan open voor vragen op maat van jouw groep.

Publicatie BrusselArt (2015)

De publicatie BrusselArt werd in 2015 ontwikkeld op vraag van vormingswerkers uit de socio-culturele sector, welzijnswerkers en leerkrachten uit het volwassenenonderwijs. Het is een bundeling van het toenmalige Brusselse cultuuraanbod op maat van groepen (kwetsbare) volwassenen. Meer info via deze link.

Contactinfo

  • Projectcoördinator: Marijke Van Hassel, marijke.vanhassel@lasso.be


    T. 02 513 15 90