Ben je op zoek naar financiële middelen om cultuurprojecten met je groep (kwetsbare) volwassenen te realiseren? Op deze pagina vind je enkele mogelijkheden!

VGC | Paspartoe

Voor wie? Voor inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest, vanaf drie jaar en voor scholieren, studenten, leerkrachten en docenten van een Nederlandstalige (hoge)school of universiteit in Brussel, ongeacht hun domicilie

Wat? De Paspartoe is een vrijetijdspas voor Brussel. Met de Paspartoe kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een gratis Paspartoe aanvragen en aan sterk verlaagde toegangsprijzen deelnemen aan activiteiten. Bij deze Paspartoe zit niet enkel een welkomstpakket en een cultuurbon, maar ook een bonnenboekje met verschillende kortingen.

Groepen kunnen via Paspartoe-groepspas een fikse korting krijgen voor groepsactiviteiten bij één van de Paspartoepartners.

Contact? informatie@paspartoe.be of T. 02 563 05 87

Meer weten >>>

Fonds vrijetijdsparticipatie

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt voor mensen in armoede. De financiële drempel is echter niet de enige, even belangrijk is het wegwerken van psychologische en praktische drempels zoals onder andere het ontbreken van een sociaal netwerk of schaamte om deel te nemen. Daarom werkt het Fonds samen met lokale sociale organisaties. Zij zorgen voor de nodige omkadering en toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet totaal kosteloos maken. Het Fonds komt voor maximaal 80% tussen in de deelnameprijs. Deelnemen aan vrije tijd kost meer dan enkel het toegangskaartje. Daarom komt het Fonds ook tussen in de vervoersonkosten, reservatiekosten en verzekering. Bij een begeleid bezoek worden ook de onkosten voor de (audio)gids en/of workshop vergoed.

Meer weten >>>

VGC | Projectsubsidies voor socio-culturele verenigingen

Voor wie? Voor alle Brusselse verenigingen met op zijn minst een Nederlandstalige werking.

Wat? De Vlaamse Gemeenschapscommissie biedt sociaal-culturele projecten de kans om een maatschappelijk relevante activiteit te organiseren die de normale werking overstijgt en voor een breed publiek toegankelijk is.

Meer weten >>>

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk | Subsidies participatieprojecten kansengroepen

Voor wie? Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door vzw's. Aanvragen van verenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid komen in principe niet in aanmerking. Zij kunnen de projecten die ze wensen uit te voeren voor deze kansengroepen integreren in hun werking.

Wat? Een project moet, via een vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep.

Meer weten

Vlaamse overheid | Projectsubsidies aan organisaties die Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk maken en de Vlaamse netwerken in Brussel

Voor wie? Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.

Wat? Via deze subsidies wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle initiatieven ondersteunen die:
- de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen
- de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen
- de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen
- het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken
- het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

Meer weten >>>

Koning Boudewijnstichting | Elia fonds

Voor wie? Alle verenigingen en organisaties, gemeentediensten, toerismekantoren, provinciediensten enz… die aandacht hebben voor vrijetijdsbesteding en die zich inzetten voor toeristische, culturele of sportieve recreatievormen voor personen met verminderde mobiliteit, kunnen deze oproep beantwoorden.

Wat? Steun aan projecten die mensen met een mentale, motorische of sensoriële handicap, maar ook gezinnen met jonge kinderen of ouderen, originele ontdekkingen aanbieden bij hun toeristische, culturele en sportieve vrijetijdsbesteding.

Meer weten >>>

Vlaams Fonds voor de Letteren | Subsidies voor leesbevordering

Voor wie? Organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid kunnen een projectaanvraag indienen. Wetenschappelijke instellingen kunnen een aanvraag indienen voor onderzoeksprojecten. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen. De organisatie moet gevestigd zijn in het Vlaams of Brussels gewest.

Wat? Leesbevordering is het geheel van activiteiten waarbij men om redenen van ontwikkeling en emancipatie planmatig het leesgedrag van mensen kwantitatief en kwalitatief probeert te beïnvloeden door de motivatie van de (potentiële) lezer te vergroten. Door initiatieven te ondersteunen die leesbevordering centraal stellen wil het Vlaams Fonds voor de Letteren impulsen geven om de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te bevorderen.

Meer weten >>>

Growfunding / bxl

Brussel bruist. Vanuit de onderbuik van de stad borrelen tal van inspirerende ideeën en experimentele projecten op. Growfunding/BXL is een instrument om een financieel én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten.

Mensen en organisaties met een plan kunnen rekenen op ondersteuning. Hoe bereik je de juiste mensen? Hoe activeer je de sociale netwerken? Hoe kan je anderen betrekken bij de realisatie van je project? Hoe maak je gepaste attenties?

Het systeem van attenties en donaties brengt projecthouders en donateurs samen rond een concreet project in hun stad.

Meer weten >>>