BELEID

Binnen verschillende beleidsniveaus en -domeinen wordt er aandacht besteed aan de samenwerking tussen cultuur en onderwijs. We zetten je graag op weg, en verwijzen we je graag door naar de verschillende actoren die hierop inzetten. Je vindt er telkens meer informatie over de context, achtergrond, historiek, visieteksten, beleidsinstrumenten en huidige ontwikkelingen.

VLAANDEREN

BRUSSEL

GEMEENTELIJK NIVEAU

Het lokale niveau zet ook in op samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Misschien heeft jouw gemeente een cultuur- of onderwijsdienst, cultuurbeleidscoördinator en/of brede schoolcoördinator die hierop inzet. Via de websites van de verschillende gemeenten vind je hierover meer informatie, en via http://www.bredeschoolbrussel.be/ krijg je een zicht op de werking van de verschillende brede scholen in Brussel.

ONDERZOEK

De voorbije jaren werd vanuit verschillende hoeken geïnvesteerd in onderzoek m.b.t. cultuur in onderwijs, cultuureducatie, kunsteducatie. We helpen je alvast op weg in de rijke literatuur die hierover bestaat.

KWALITEIT EN CONSISTENTIE

In 2004 voerde prof. Anne Bamford in opdracht van de UNESCO een internationale analyse van kunsteducatieonderzoek uit, waarvoor ze data en case studies uit meer dan 60 landen vergeleek. In de publicatie van dit onderzoek, 'The Wow factor' (2006), wordt o.a. ingegaan op het verschil tussen kunsteducatie als middel (education through the arts) en kunsteducatie als doel (education in the arts). 

Volgend op haar internationaal onderzoek, voerde prof. Anne Bamford, in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, tijdens het schooljaar 2006-2007 een onderzoek naar de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Het onderzoeksrapport bundelt de resultaten van het onderzoek waar zowel beleid als praktijk geëvalueerd werden, en biedt aanbevelingen en stof tot nadenken, o.a. over het beleid rond het tot stand brengen van structurele samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en culturele instellingen. Meer info >>>

GEDEELD VERBEELD

In september 2007 richtte toenmalig Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, in samenwerking met Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Bert Anciaux de Commissie 'Onderwijs en Cultuur' op. De Commissie kreeg de opdracht om op basis van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van Anne Bamford concrete beleidsvoorstellen te formuleren voor een betere cultuur- en kunsteducatie in Vlaanderen.

Kleuter- een leerplichtonderwijs vormde hierin een focus. Het rapport 'Gedeeld/Verbeeld', dat in 2009 gepubliceerd werd, bundelt de bevindingen van de Commissie.

Meer info >>>

VERPIEDING EN VERBREDING

Complementair aan en gelijktijdig met de Commissie 'Onderwijs en Cultuur', richtte de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming bij het begin van het schooljaar 2007-2008 de Werkgroep Inhoudelijke vernieuwing DKO op. Met verschillende subwerkgroepen gingen verschillende deskundigen aan het werk met het Bamford-rapport, met het oog op het bewerkstelligen van een inhoudelijke vernieuwing binnen het DKO.

Meer info >>>

VELDTEKENING CULTUUREDUCATIE

In het voorjaar van 2011 voerde HIVA-KULeuven, in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, het onderzoek 'Veldtekening cultuureducatie'. Tijdens het onderzoek werd nagegaan welke gesubsidieerde cultuur- en jeugdorganisaties aan cultuureducatie doen en hoe die organisaties dat doen. Ook onderwijs kwam aan bod. Naast een beschrijvende analyse bevat de studie ook een evaluatieve sterkte-zwakte-analyse van de cultuureducatieve sector.

Meer info >>>

CULTUUR IN DE SPIEGEL

In 2009 startte in Vlaanderen het 'Cultuur in de spiegel'-onderzoek, voortbouwend op het gelijknamige onderzoek dat reeds in Nederland was gestart. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie. Dit referentiekader moet o.m. tegemoet komen aan zogenaamde curriculaire discontinuïteit die vandaag in het onderwijs bestaat met betrekking tot cultuureducatie. Het onderzoek trachtte ook een duidelijk antwoord te geven op de vraag wat cultuur nu eigenlijk is en wat het belang ervan is voor het onderwijs. Begin 2016 werd het onderzoek afgerond.

www.mijncultuurspiegel.be is een handige gids met suggesties voor iedereen die actief is in het onderwijs, en cultuur een plaats wil geven in de klas en/of op school, beschikbaar, alsook een korte test over je klaspraktijk, met op het einde feedback over je eigen visie en aanpak.

STEUNPUNT CULTUUR - PARTICIPATIESURVEY

Het steunpunt Cultuur, dat deel uitmaakt van de steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse Overheid, heeft als belangrijkste opdracht de beleids- en beheerscyclus van het Vlaamse cultuurbeleid te ondersteunen op basis van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Zo verrichtten ze o.a. reeds twee grootschalige participatiesurveys in Vlaanderen (2009 en 2014) waarin ook cultuureducatie een plek kreeg.

Meer info >>>

OVER HET MUURTJE KIJKEN

In Nederland deelt het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst het uiteenlopende onderzoek rond cultuureducatie dat plaatsvindt, met het oog op meer gebruik en toepassing van kennis uit het onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe kennis en de verbinding van producenten van onderzoek met kennisgebruikers. Ze organiseren ook een jaarlijkse onderzoeksconferentie. Hier kan je grasduinen in hun rijke databank >>>