Lasso zet in op het bouwen van bruggen tussen de culturele sector enerzijds en de welzijnssector en het socio-culturele veld anderzijds. We proberen om het thema 'Inclusie en toegankelijkheid' op de agenda van de culturele sector te plaatsen en hier gezamenlijk acties rond te ontwikkelen.

10 % van de bevolking wordt vroeg of laat geconfronteerd met een functiebeperking en nogmaals één derde daarvan (3% à 4% van de gehele bevolking) heeft ernstige beperkingen. Eén op vier personen in België krijgt te maken met ernstige psychische problemen. Vanuit de welzijnssector wordt bij vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking of met ernstige psychische problemen sterk de nadruk gelegd op keuzevrijheid en individuele participatie aan het reguliere
aanbod. Er zijn daarnaast ook een paar verenigingen die specifiek voor deze doelgroepen groepsuitstappen plannen, vooral vanuit een sociale insteek. Daarnaast zijn er echter heel wat mensen die omwille hun beperking of hun psychische problematiek ook voor hun vrijetijdsbesteding nood hebben aan professionele begeleiding. Het vrijetijdsaanbod van de zorgvoorzieningen wordt vaak specifiek ontwikkeld voor dit soort instellingen en situeert zich vooral overdag. Binnen de welzijnssector streeft men echter naar een meer gedifferentieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod en daarom wil men investeren in samenwerking met reguliere vrijetijdsaanbieders. Zo is er binnen Brussel een overleg van Groep Intro dat inzet op samenwerking rond de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren met een beperking. Daaruit blijkt dat heel wat begeleiders weinig zicht hebben op en weinig vertrouwd zijn met het aanbod van de Brusselse culturele sector en de mogelijkheden voor maatwerk die ze bieden. Omgekeerd zien we ook dat er in heel wat cultuurhuizen de achtergrondkennis ontbreekt om het nodige maatwerk te kunnen geven voor mensen met een beperking of met een psychische problematiek.