Ben je op zoek naar financiële middelen om cultuurprojecten met je klas of school te realiseren?

Op deze pagina hebben we enkele mogelijkheden gebundeld!

VGC | Paspartoe

Paspartoe is de spaar- en voordelenpas voor Brussel. Met deze vrijetijdspas kan je voordelig aan tal van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten deelnemen, ook in schoolverband. Want ook scholieren, studenten, leerkrachten en docenten van een Nederlandstalige (hoge)school of universiteit in Brussel kunnen gebruik maken van de Paspartoe.

Meer info

VGC | Subsidies voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen

De VGC kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Brusselse Nederlandstalige scholen die, ter aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht, educatieve activiteiten organiseren.

Meer info

VGC | Subsidies voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen

De VGC kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen.

Meer info

Onderwijscentrum Brussel | Kleur Bekennen

Kleur Bekennen wil leerkrachten stimuleren, inspireren en ondersteunen om in de klas te werken rond een aantal invalshoeken van wereldburgerschap. Behalve onder meer advies en begeleiding op maat, educatief materiaal en nascholing, is er ook financiële ondersteuning via projectoproepen.

Meer info

Vlaamse overheid | Dynamo3

Dynamo3 ondersteunt creatieve projecten van scholen, door het delen van praktijkvoorbeelden, subsidies te verlenen en gratis vervoer met De Lijn naar culturele bestemmingen mogelijk te maken. Alle info over dynamo3 is geïntegreerd binnen het webplatform Cultuurkuur.be.

Meer info

Vlaamse overheid | Projectloket

Projectloket is een digitaal platform waarop CANON Cultuurcel een zo ruim mogelijk subsidieaanbod ontsluit ter ondersteuning van schoolprojecten. De ondersteuningsvormen kunnen zowel logistiek als financieel zijn.

Meer info

Vlaams Fonds voor de Letteren | Subsidies voor leesbevordering

Organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid, dus ook scholen, kunnen een projectaanvraag indienen. Projecten die de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving willen bevorderen door het leesgedrag van mensen kwantitatief en kwalitatief te beïnvloeden en zo de motivatie van de (potentiële) lezer vergroten, komen in aanmerking
Meer info

Europese Unie | Erasmus+

Erasmus+ is het nieuwe EU-programma voor onderwijs, beroepsopleidingen, jeugdzaken en sport voor 2014-2020. Het wil de vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren en het onderwijs, beroepsopleidingen en jongerenwerk moderniseren. Erasmus+ brengt zeven bestaande EU-programma's op het gebied van onderwijs en jongeren bij elkaar.
Dankzij vereenvoudigde financieringsregels is het programma sinds 2014 toegankelijker geworden.

Meer info

Europese Unie | EPOS

EPOS vzw staat voor 'Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking'. EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma's, zoals Erasmus+ vanaf 2014.

Meer info

Cera | Steun voor maatschappelijke projecten, o.a. rond domein Kunst en Cultuur

Iedereen die iets organiseert dat beantwoordt aan een reële maatschappelijke behoefte, dat een ruim maatschappelijk draagvlak heeft, effecten realiseert op lange termijn en geen commerciële doeleinden nastreeft kan een aanvraag indienen. Bovendien moeten ze de coöperatieve waarden van Cera weerspiegelen: samenwerking, solidariteit, inspraak en het respect voor het individu.

Meer info

Growfunding/BXL

Growfunding/BXL is een instrument om een financieel én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Mensen en organisaties, ook scholen, met een (zot) plan kunnen rekenen op ondersteuning. Het systeem van attenties en donaties brengt projecthouders en donateurs samen rond een concreet project in hun stad.

Meer info

Prins Filipsfonds

Het Prins Filipsfonds wil de permanente dialoog en uitwisseling stimuleren tussen de verschillende Gemeenschappen van België. Het biedt financiële steun aan taalgrensoverschrijdende uitwisselingsprojecten in ons land die samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten bevorderen. Het steunt ook de uitwisselingsprojecten tussen instellingen en verenigingen en het moedigt de contacten tussen personen aan.

Meer info

Koning Boudewijnstichting | Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse

Organisaties die werken met jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen deelnemen. Het Fonds organiseert een jaarlijkse wedstrijd om de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te wakkeren en hen ertoe aan te zetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken.

Meer info

Koning Boudewijnstichting | Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting en ondersteunt creatieve projecten voor kansarme kinderen uit het Brusselse. Bij voorkeur worden projecten gesteund die rechtstreeks de kinderen ten goede komen. Loonkosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. De Stichting geeft de voorkeur aan creatieve projecten die een 'sneeuwbaleffect' kunnen genereren.

Meer info

Stichting Koningin Paola | School van Hoop

School van de Hoop richt zich naar scholen met kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen. De geselecteerde projecten krijgen voor een financiële steun van maximum 20.000 € per jaar.

Meer info